Tư vấn và chuyển giao công nghệ

I. Đối tượng chuyển giao

1. Vùng nguyên liệu dứa có diện tích trồng dứa >=100ha

2. Địa hình và giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu

3. Công nhân địa phương sẵn có, dễ huy động

4. Đã có sẵn mặt bằng, nhà xưởng sản xuất là một lợi thế

II. Quy trình chuyển giao

Quy trình tư vấn, chuyển giao công nghệ của ECOSOI