Hỗ trợ bao tiêu, thương mại sản phẩm

ECOSOI tư vấn kết nối và bao tiêu đầu ra cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu

1. Đối tượng:

Những farm dứa đã được chuyển giao công nghệ

Những đơn vị sản xuất sợi khác có nhu cầu kết nối đầu ra

2. Quy trình:

Quy trình bao tiêu và thương mại của ECOSOI